KÅ«rio dvasios

February 13, 2011
By HRL
r.Rūta Gajauskaitė, kriminologėPasirodo, kad E.Kūrio konstitucinės dvasios „nugrybavo“ ir nugrybavo labai nedangiškai bei pažeidė pagrindines žmogaus teises ir laisves! Tai kokiuose „padebesiuose“ jos skraidė, kad šitaip neproporcingai išmieroms „užveržė“ žmogaus kaklą, nebodamos netgi žemiškų įstatymų?
Pagal idėją  – tai dvasios turėtų daug  ir labai daug kartų geriau (t.y. dangiÅ¡kai) viską vertinti nei žemiÅ¡kieji įstatymai, bet ir šį kartą išėjo kaip paprastai – atvirkščiai! R.Paksą tos „dvaselės“ įvertino neatÅ¡aukiamu ir nuolatiniu draudimu, o tuo tarpu V.Adamkų už okupantinio budelio (kagėbisto) palepinimą – taip ir paliko TurniÅ¡kių apartamentuose su 15 000 litų renta ir su prezidento titulu be jokių apribojimų pakartoti rinkimų epopėją!�
Tai pasirodo ir danguje egzistuoja dvigubi standartai?! O gal tos „dvaselės“ buvo visai ne dangiÅ¡kos, o atvirkščiai – puolusių angelų „dÅ«Å¡elės“? Ėmė ir sugundė sugrieÅ¡yti Konstitucinio Teismo teisėjus… Negali bÅ«ti! Juk visose valstybėse į šį garbingų garbingiausią teismą renkami užgrÅ«dinti , ne mažiau kaip 20 metų teisėjo darbo stažo turintys, ir ne tik su stažu, bet ir aukÅ¡ta darbo kokybe -specialistai!
Pasitikriname E.KÅ«rio vadovaujamo Konstitucinio Teismo sudėtį ir… net iÅ¡sižiojame!!! O Dievulėliau, tikrai ne pats garbingiausias ir netgi ne kvalifikuočiausias Lietuvos teismas… IÅ¡ 9 teisėjų , tik viena vienužė T.Staugaitienė dirbo teisėja, o kiti – ne!!! Netgi patsai pirmininkas ir tas – ne!? Tačiau visi teisėjais nedirbę , sovietmečiu sėdėjo gana Å¡iltose nomenklatÅ«rinėse kėdėse…
Argi ne akivaizdu , kokios „dÅ«Å¡elės“ skrajojo E.KÅ«rio vadovaujamame  Konstituciniame Teisme? Taigi su uodegėlėm…Beje, ir Å¡iandieniniame Konstituciniame Teisme teisėjais dirbusių nepadaugėjo ir komunistinė nomenklatÅ«ra toliau dominuoja!
Tuo tarpu netgi Popiežius buvo įvertinęs komunistų partiją kaip šėtono iÅ¡mislą, taigi dabar  visai aiÅ¡ku, kokios „dÅ«Å¡elės“ skrajoja Lietuvos Konstituciniame Teisme iki Å¡iolei, nors tiek E.KÅ«rio Lietuvos , o jo tėvo P.KÅ«rio StrasbÅ«ro teisėsaugos rÅ«muose jau nebėra. Bet dÅ«Å¡elės  užsiliko…
Anava, StasbÅ«re palikta P.KÅ«rio politikos tęsėja, per TV žiÅ«rovams akimoju pademonstravo  „abra – kadabra“ fokusą ir sumaišė Konstituciją su teisėjų sprendimu! Ji iÅ¡kart paabejojo, ar pavyks pakeisti Konstituciją?!
Neteisėtas buvo sprendimas – tai jį reikia keisti. Ir sprendimas priimtas – nekvalifikuotų, nekompetentingų ir labai įtartinų dvasių veikiamų teisėjų! Taigi, su sprendimo pakeitimu reikėtų keisti ir teisėjus! Ir į kvalifikuotus bei kompetentingus, ir 20 metų darbo stažą turinčius.
Kaip visame Pasaulyje.
O dabar – gryna imitacija, o ne Konstitucinis Teismas!?
Tai kokia teisinė valstybė Lietuva? Irgi imitacinė?�
Deja, tokią baisią iÅ¡vadą  patvirtina ir iÅ¡aiÅ¡kėjęs JAV CŽV kalėjimas Antaviliuose, ir Sausio 13-osios bei Medininkų tragedijų tyrimo vilkinimas 20 metų, ir 72 kagėbistų su N.DuÅ¡anskiu prieÅ¡aky sąraÅ¡as,  „prapuolęs“ Izraelyje, ir Kauno pedofilijos bylos tyrimo Seime iÅ¡vada – nekvalifikuoti, nekompetentingi, aplaidžiai vilkinę prokurorai kalti. Ir nei vienas nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kas sąlygojo  2 mirtinų aukų padidėjimą  iki 9 gyvybių praradimą!!! Ir tai neatstatoma žala… Bet nei vienas nekompetentingas bei nekvalifikuotas neeliminuotas iÅ¡ teisininko gretų!
Na, jei Konstitucinis Teismas be kvalifikacijos ir kompetencijos, tai ir prokurorai taip pat gali…
Reikia pripažinti, kad StrasbÅ«ro teisininkai pastebėjo ir gerų dalykų R.Pakso interpeliacijos procese! Kad ir stulbinanti įstatymų leidybos sparta, siekiant specifinių tikslų. Taigi…
Labai sparčiai būtų galima papildyti Teismų įstatymą tiek dėl būtinų sąlygų (20 metų stažo ir geriausių rezultatų) užimant tiek Aukščiausio Teismo, tiek ir Konstitucinio Teismo postus. Neprošal būtų ir atsižvelgti į Seimo nario S.Pečeliūno projektą – gal atsikratytume „dūšelių“ su uodegomis visoje teismų sistemoje?
Tuo pačiu vienu ypu Seimas galėtų patikslinti ir Rinkimų įstatymą, priderinant prie Konstitucijos, o būtent – išbraukti partinius sąrašus iš Rinkimų įstatymo. Tų sąrašų Konstitucijoje tikrai nėra. Negi ir vėl į Strasbūro teisininkus kreiptis reikės, o Kūrių statytinė ir vėl „uodegą“ išsukinės? Argi neakivaizdu, kad ir ten siunčiamų teisninkų sąlygos turėtų atitikti tuos pačius kriterijus?
Antra vertus, tai  taisant, papildant ar keičiant  Rinkimų įstatymą, galima būtų įvesti ir normą, ribojančią visų baudžiamąja tvarka teistųjų dalyvavimą rinkimuose! Šiandien Seime tokių netrūksta, o kiek dar bus per sekančius rinkimus?
Tuo pačiu reikėtų prisiminti, kad pagal Konstituciją Prezidento apkalta gali būti vykdoma , tik po teismo (bet ne Konstitucinio) įsigaliojusio sprendimo! Tai yra, kai panaikinama nekaltumo prezumpcija!!!
Tokio R.Paksui nebuvo.
Atvirkščiai.
Netgi po neteisėto nušalinimo, R.Paksas praėjo visas teismų pakopas iki Aukščiausiojo Teismo, kurie nenustatė jo kaltės.
Tačiau žiniasklaida susikuklinusi tylėjo. Ir iki Å¡iolei apie R.Pakso nekaltumo prezumpciją tyli…�
Veltui R.Paksas praleidžia tokią gerą progą visus, žeminančius jo garbę ir orumą , patraukti civilinėn atsakomybėn už tikrovės neatitinkančias žinias. Vien pagal masiÅ¡kumą – jis susirinktų ne vieną milijoną žalos atlyginimo.
Seimo sprendimas pašalinti R.Paksą jau tada buvo neteisėtas, ką įrodė ne tik mūsų Aukščiausias Teismas, bet ir sprendimas Strasbūre.
Prisimintina, kad Strasbūro teismas nagrinėja tik procesinius pažeidimus, nesigilindamas į kiekvienos valstybės nacionalinės teisės ypatumus. Ir vėlei mūsiškiai, pasitarę su dūšelėmis bando nuvertinti Strasbūro sprendimą, kad jis neapsvarstė ir to, ir ano, ir trečio, ką visgi įvertino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
StrasbÅ«ro teisininkai dirba pagal visam Pasauliui priimtiną principą – tik teisėtais keliais pasiekiama teisybė.�
Būtent procesinius pažeidimus ir nustatė Strasbūras. O tuos kreivus kelius numynė tiek Konstitucinio Teismo dalyviai – jų teisėjais ir pavadinti negalima, nes tokiais neturėjo teisės būti, tiek aktyvioji dauguma Seimo narių!
Dar bjauresne veidmainyste reikėtų pavadinti tuos Seimo „aktyvistus“, kurie iÅ¡ kailio nėrėsi, kad eliminuoti  R.Paksą iÅ¡ politinio gyvenimo. Blogiausia, kad labiausiai stengėsi savi…
Savi – savą. Lietuviai – lietuvį. PrieÅ¡ tai iÅ¡tisus metus varinėję po melo, pažeminimo ir kančios kalvarijas. IÅ¡tisą pusmetį reikalavę savanoriÅ¡kai atsistatydinti iÅ¡ Prezidento posto – iÅ¡duoti jį iÅ¡rinkusią Tautą.�
SimboliÅ¡ka, kad susidorojimas su R.Paksu sutapo su Å v.Velykom. Lyg pakartojant prieÅ¡ 2 000 metų įvykdytą Pontijaus Piloto niekÅ¡ybę, Judo iÅ¡davystę, Petro iÅ¡sižadėjimą ir… Å¡iemet įvykusį prisikėlimą! Dveji rinkimai į savivaldybes ir į Seimą jau čia pat. Tai reiÅ¡kia, kad Tauta ir vėl galės pasakyti savo nuomonę. O ji yra ir teisinga, ir neginčijama.�
Tauta puikiai žino už ką toks darnus R.Pakso puolimas ir iš kairės, ir iš dešinės, ir iš centro.
Juk ne už tai, kad Prezidentas nesivalkiojo su sekretorėmis ar bufetavomis su 60 milijonų „kraičiu“ iš mūsų kišenių, o su visa šeima aplankė Popiežių Vatikane.
Juk ne už tai, kad be sovietinių medžioklių ir pasipirtinimų iškilmingai su visos Europos garbingais valdovais atšventė Mindaugo karūnavimo jubiliejų.
Ir ne už tai, kad neprichvatizavo nei viešbučių, nei krantinių, nei žemės.
O už tai, kad pareiškė savo tvirtą politinę valią apie nusikaltimų Lietuvoje išaiškinimą, kaltų nubaudimą ir žalos atlyginimą. Konkrečiai, kad nepasirašė ant Mažeikių naftos nuparceliavimo sutarties.
Å tai kur vieningos sąjungos prieÅ¡ R.Paksą esmė: valstybės turto, t.y. Tautos nuskurdinimo sąskaita praturtėjusi senoji nomenklatÅ«ra ir naujasis elitas sukilo gelbėti savo susikurtos „vsio zakonno“ sistemos – ir Tauta Å¡itai mato. Melu ir kreivais įstatymais dangstydamasis elitas Å¡oko naikinti demokratijos , fariziejiÅ¡kai dėdamasis jos gynėju.
Šią veidmainystę supranta paprasti žmonės. Tai rodo ir TV diskusijų laidų reitingai. Jie 2,5 karto didesni R.Pakso naudai, nei apkaltininkų. Ir tai tuoj pat po balsavimo dėl R.Pakso nušalinimo Seime!�
Neveltui vienas iÅ¡ elito atstovų net bÅ«damas eteryje prasitarė, kad reikia kuo skubiausiai užčiaupti… ir pabaigti su tuo Paksu.�
Bet nedrįso užčiaupti taip, kaip užčiaupė pedofilijos byloje 9 burnas. O argi užčiaupsi 3 milijonams burnas? Argi uždrausi mąstyti ir savaip balsuoti? Juk net Seime 35% buvo kitokios nuomonės, o tokių Tautoje – 2,5 karto daugiau. Taigi , tokių 80% visų rinkėjų!!!�
Ir nepakeisi Å¡ios nuomonės, susiformavusios per 20 metų skurdo, kada pensininkams nacionalizuojamas jų turtas – pensijos. Kai negrąžinsi  0,5 milijono duoneliauti iÅ¡vykusio jaunimo namo. Juk nepamaitinsi su 90 litų pakiÅ¡a vaiko , kai visi mato 500 litų pagalbą „gegužiokams“ bei 600 litų – nelegalams! Ir nepridengsi jokiais lipdukais elitinės nomenklatÅ«ros milijonų-milijardų kilmės  trigalviu slibinu ar liÅ«tuku, ir Tautos skurdo.
Kryžiaus kalvarijos – apkalta – baigėsi. Nukryžiuotasis R.Paksas  – prisikėlė. Dabar Tauta pareikÅ¡ savo valią rinkimuose į savivaldybes ir Seimą. O kokį žodį tars prisigrobęs elitas su 29  milijonieriais Seime, pamatysime neužilgo… Ką jie keis vietoje kreivo sprendimo – ar Konstituciją, ar Rinkimų įstatymą, ar teisėjus?
Tikėtina, kad nieko. Išsisuks kaip visada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats