Ar dar ilgai Lietuvą „juokins“ Landsbergio pavardė?

May 4, 2015
By HRL

Ä®domu, jeigu įvyktu apklausa Lietuvoje su klausimu ar buvo reikalingas Lietuvos žmonėms V. Landsbergis visus 25 nepriklausomybės metus? NeaiÅ¡kiais, įtartinais keliais patekęs į sąjÅ«dį ir Lietuvos TSR saugumo pasiÅ«lytas tapo sąjÅ«džio pirmininku. Nuo čia ir prasidėjo sąjÅ«džio žlugdymas bei atsiskleidė tikrieji Landsbergio tikslai. Iki Å¡iol visiÅ¡kai neaiÅ¡ku, kaip visas sąjÅ«dis leido jam užvaldyti valstybę iÅ¡vaikant visus Lietuvai nepaklusnius žmones – disidentus, sėdėjusius sovietiniuose lageriuose, o save paskelbdamas disidentu Nr. 1.
Mieli Lietuvos žmonės pakalbėkime nuoširdžiai be jokių niekšybių. Visus tarybinius okupacijos metus lietuviai kovojo prieš tarybinius okupantus, tame tarpe ir prieš lietuviškus kolaborantus Landsbergį, Grybauskaitę ir kitus. Tai buvo tikri lietuvių priešai, jie garbino Leniną, Staliną, Chruščiovą, Brežnevą, Gorbočiovą. Jie vykdė visus Maskvos įsakymus. Jie niekuo nesiskyrė nuo P. Cvirkos, S. Neries, J. Paleckio, kurie pasikvietė TSRS tankus, kad juos apgintų nuo „nacionalistų“. Juos Lietuvos žmonės vadino, vadina ir vadins tikraisiais Lietuvos išdavikais.
Paziūrėkime, kas vyksta dabar Lietuvoje. Buvę tikri okupantų draugai, ištikimi komunistų partijai, nemylintys savo tautos, dedasi kovotojais už Lietuvos „nepriklausomybę“ tiek politinę, tiek ir ekonominę. Įstūmę Lietuvą j Europos sąjungą ir NATO, suklastoję referendumo rezultatus su Maksimos 1 milijono litų pagalbą, štai nuo čia ir prasidėjo konstitucijos naikinimas! Kokie žmonės vadovavo valstybei įrodo AMB žodžiai; jeigu neįstosime į Europos sąjunga, tai nežinau kaip gyvensime?! Pripratę vykdyti Maskvos komandas, savistoviai dirbti nieko nesugebėjo.

Tai štai AMB mokinė Grybauskaitė/pasikvietusi patarėju Landsbergį, pratęsė tarybinių kolaborantų darbus pridengdami savo vagystes ir niekšybes nepriklausomybės vardu. Nepripažindami konstitucijos, ypač 9 straipsnio, ir matydami žmonių nepasitikėjimą, eskaluodami „rusai puola“ pasikviečia JAV NATO tankus tam, kad apgintų juos nuo lietuvių tautos. Tuo pačiu jie tampa tikri lietuvių išdavikai, lietuvių valstybės naikintojai.
Kadangi obuolys krenta netoli obels, tai norint pažinti Landsbergį, reikia gerai susipažinti su jo tėvo Žemkalnio asmenybę. Kadangi KGB archyvai yra išvogti, yra žinoma tik tiek, kad Žemkalnis buvo NKVD saugumiečių (Dušanskio ir Slavino) draugas ir juo rūpinosi net Maskva. Sniečkui skambino iš Maskvos dėl Žemkalnio buto Kauno centre skubaus suteikimo. Paprastais piliečiais Maskva taip nesirūpindavo. Kadangi Dušanskis buvo pagrindinis žmogžudys Rainių miškelyje, tai turėjo jo laukti mirties bausmė, bet aukščiausios tarybos pirmininkas sudarė sąlygas jam pabėgti į Izraelį. O pirmininku jau buvo pil. Landsbergis!! Žemkalnio byla yra arba pavogta, arba Maskvoje.
Tikrai juokina „patriotas”, lietuvių nepriklausomybės „kovotojas“ dėdulė Landsbergis su savo kalbomis apie Rusiją ir Putiną, kada sužinai, kad net stodamas į komjaunimą jis dėkojo tarybinei armijai už iÅ¡vadavimą. Kokį iÅ¡vadavimą, reiktų jo paties paklausti? Visas tarybinis laikotarpis buvo Landsbergio aukso amžius, tėvo padėtis NKVD sistemoje daug padėjo ir sÅ«naus Landsbergio karjerai, bÅ«damas visiÅ¡kai be klausos daug koncertuoja po Europą, gauna profesoriaus vard^plagijuodamas Čiurlionytę. Vienu žodžiu, buvo tikras tarybinės nomenklatÅ«ros atstovas.

Mes dabar spėliojame, kad Landsbergis turbūt net ir negalvojo stoti į sąjūdį su tokia biografija ir tokia tėvo praeitimi, tikrai mažai galimybių pasidaryti kovotoju prieš tarybinį rėžimą, kurio dalimi jis ir pats buvo. Kaip visi tikri sąjūdiečiai apsigavo dėl Landsbergio dar ir dabar neaišku! Labai daug galėtų padėti KGB pulkininkas Čekuolis, kuris tikrai turi žinoti, kokiais tikslais Landsbergis buvo deleguotas į sąjūdį. Juk LTSR saugumo vadas Eišmontas sutiko leisti veikti sąjūdžiui su sąlygą, jeigu jam vadovaus Landsbergis. Tai štai taip buvo sukurta pabaiga sąjūdžio pradžios, nes žinant Landsbergio moralines ir psichines savybe, sąjūdžiui gyvuoti buvo mažai šansų. Kodėl dabar net Zigmas Vaišvila jį vadina profesoriumi ir patriarchu visiškai nesuprantama!! Juk tai tikras tarybinių kolaborantų, okupantų atstovas visiškas niekšas lietuvių tautos!
Lietuva jau bunda, tai rodo savivaldybių rinkimai. Grybauskaitei su visa „teisėsauga“ pavyko sužlugdyti darbo ir tvarkos bei teisingumo partijas, bet žmonių apgauti Kaune ir Panevėžyje nepavyko, tai konservatorių partijos agonijos pradžia, kurios neiÅ¡gelbės ir Kubiliaus atsistatydinimas. Visų vykdomų nesąmonių Lietuvoje virÅ¡Å«nė buvo Grybauskaitės kalba seime per nepriklausomybės 25 – mečio minėjimą. Tautos iÅ¡rinkti atstovai klausėsi sapaliojimų žmogaus, kuris prieÅ¡ 25 metus kartu su M. Burokevičiumi, žiÅ«rėdami televizorių rusiÅ¡kai keikė visus kurie pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę. Kaip deputatai galėjo klausytis tokios veidmainiÅ¡kos kalbos?? Nesuprantama!! Nejaugi seime sėdi 141 niekÅ¡eliai, kurie neskiria apsigimusio tarybinio melagio nuo padoraus žmogaus?
Visame pasaulyj e spec. tarnybos gina piliečių išrinktą valdžią nuo išorės ir vidaus priešų. Tačiau, kada būna, kad valdžia pvz. prezidentas, tampa korumpuotas, melagis ir vagis, tai visų valstybių spec. tarnybos perspėja žmones ir organizuoja perversmus, kad pašalinti susikompromitavusius valstybės vadovus. Spec. tarnybos tarnauja pirmiausia žmonėms, o tik po to valdžiai. Kaip būtų puiku, kad taip būtų Lietuvoje!!
Lietuvoje Grybauskaitė ir Landsbergis nepasitikėdami vien tik spec. tarnybomis ir policija kviečiasi NATO dėl sukurtos isteriÅ¡kos kompanijos „rusai puola”. Kokie jie visgi yra bukagalviai, kad galvoja apgavę lietuvių tautą su tuo „rusai puola”. Kokie jie yra absoliutÅ«s mulkiai, jeigu nesupranta, kad jeigu rusai pultų NATO valstybę, tai prasidėtų trečias pasaulinis karas – branduolinis karas!!

Na, o „rusai puola“ Grybauskaitei ir Landsbergiui reikia todėl, kad sukelti įtampa valstybėje ir kad žmonės užmirštų jų visus blogus darbus; nelogiško, neprotingo terminalo statyba su didžiausiais nuostoliais valstybei. Kaip jų gali nebūti, kada „vadovauja“ partinės komunistų mokyklos mokytoja su visiškai nevykusiu muzikantu. Toliau yra įvedamas euras, kuris yra reikalingas Briuseliui ir visiems bankams, visi finansai perduodami Europos sąjungos centriniam bankui, tuo pačiu Lietuva visiškai netenka savo nepriklausomybės! Gal Grybauskaitė su Landsbergiu galvoja, kad nereikės atsakyti už valstybės žlugdymą? Apsirinkate ponai!! Dar ir kaip reikės atsakyti, nepadės ir JAV su CŽV, nes jie būna geri tol kol jiems būni reikalingas. Mes prognozuojame, kad visos jų atliktos nesąmonės kainuos jiems ne mažiau 15 metų tikro poilsio. Tai nuspręs tikras, naujas negrybauskinis teismas!
Kalbamės su kaimynu, susiginčijam ir aÅ¡ sakau: nekalbėk, kaip Landsbergis! Ir žinote, jis iÅ¡ karto nurimo, ir tepasakė: nesikeik! Å tai taip po 25 metų Landsbergio pavardė tapo tikru keiksmažodžiu – lietuviÅ¡ku keiksmažodžiu. Jeigu kas nors nusiÅ¡neka arba pasielgia neprotingai, tai yra sakoma, pasielgei kaip Landsbergis! Tai yra visiÅ¡ka tiesa, nes pvz. kada niekÅ¡elis lipa į balkoną ir agituoja žmones atsiimti paraÅ¡us dėl referendumo, tai jis atrodo kaip atvykęs iÅ¡ Baltarusijos ar iÅ¡ kokios Afrikos karalystės. Tiesiog nesuprantama kaip konservatoriai 25 metus kentėjo tokį „didvyrį“. Greičiausiai ir jie yra tokie pat!
Kokios yra geros nuomonės apie save Landsbergis rodo ir jo anūko Gabrieliaus išrinkimas į europos parlamentą, tai pasityčiojimas iš šios institucijos. Vaikinas, gavęs kelias algas ministerijose, jau gali būti kompetentingas ir protingas. Ar žinote/kodėl jaunuolis sako, kad būtų neblogas ministras pirmininkas. Na čia jau jis savo arogancija ir didybės manija aplenkia net savo senelį. O gali būti, kad dėdulė suplanavo, Grybauskaitė prezidentė, o G. Landsbergis ministras pirmininkas?!? Kaip galvojate, kas liktų iš Lietuvos po tokių vadovavimų?? Ne duok dieve, kad įvyktų kas panašaus!! Jau ir taip greitai Lietuvoje įsigalės Brežnevinė tvarka!!

Sužinome, kad Ukraina suteikė Grybauskaitei metų žmogaus vardą. Vieni žmonės galvoja, kad už tai jog Lietuvoje viskas daroma taip, kad bÅ«tų toks pat pragyvenimo lygis kaip Ukrainoje, juk įvedus eurą aiÅ¡kiai pasimatė kokios yra algos ir pensijos Lietuvoje – beveik Ukrainos lygio. Kiti žmonės, jų dauguma, mano, kad daugiau ir nebuvo kam suteikti. Juk Maidano metinėse iÅ¡ Europos sąjungos vadovų iÅ¡drįso dalyvauti tik viena Grybauskaitė! Juk ji ir privalėjo dalyvauti, nes ukrainiečiai ją skaito Maidano krikÅ¡to motina, nes Maidanas buvo pakrikÅ¡tytas Vilniuje per Lietuvos pirmininkavimą Europos sąjungoje. O kas galėjo bÅ«ti krikÅ¡to tėvu, jeigu ne garsusis perversmų specialistas, pačios Grybauskaitės krikÅ¡tatėvis, Lietuvos valstybės naikintojas, labai save mylintis drg. Landsbergis!

Norėtųsi visų lietuvių, kurie dar galvoja, kad nepriklausomybę „iškovojo“ Landsbergis paklausti ar jie skaitė R. Janutienės knygą „Dinastija“ ar skaitė Vyt. Petkevičiaus „Durnių laivas“? Būtinai perskaitykite, nes nebus taip pikta, kada sužinosite, kaip jūs buvote apgaudinėjami dvidešimto amžiaus didžiausio Lietuvos sukčiaus ir politikos klastotojo, tikro tarybų Lietuvos okupanto! Jeigu tose knygose nors vienas žodis būtų melagingas, tai teismai iki šiol dar vyktų! Na, o pačiam Landsbergiui norėtume priminti, kodėl dar iki šiol jis vaikšto sveikas ir gyvas. Jis turi dėkoti dievui, kad Rusiją ir TSRS valdė tokie žiopliai ir nemokšos, kaip Gorbočiovas ir Jelcenas. Juk nepriklausomybė ir armijos išvedimas buvo atliekamas viską nuperkant ir aplaistant mariomis alkoholio. Ar nebaisu darosi, kai pagalvoji kas būtų jeigu Maskvoje būtų toks Rusijos patriotas ir tikras Rusijos žmonių didvyris, kaip Vladimiras Putinas? Greičiausiai ir Landsbergio pavardė šiandien būtų užmiršta. Juk visų išdavikų likimas, kaip rodo istoriją vienodi! Ar ne dėl to V. Putinas dėdulės yra vadinamas psichu?

Dabar Lietuvos valstybės nepriklausomybės nebeliko beveik visiÅ¡kai, tai gal ir nepriklausomybės „kÅ«rėjo“ drg. Landsbergio nebeturėtu bÅ«ti. Ä®domiu ką jis dabar veikia? Bet keisčiausia, kad nepriklausomybes „kÅ«rėjas’1 pats ją ir sužlugdė, kada iÅ¡ komunistų sąvartyno iÅ¡traukė raudonąją Dalią, kuri Lietuvoje sukÅ«rė, atkÅ«rė Brežnevo laikus. Valstybėje teigiama partija yra tik viena – konservatorių, teisingumas valdomas politinio biuro – prezidentÅ«ros. Portretai ir greitai paminklai bus statomi „neklystančiai“ tautos vadei raudonajai Daliai!! Ar mes nesapnuojame, ar taip gali bÅ«ti dvideÅ¡imt pirmojo amžiaus Europoje? Bet juk taip yra iÅ¡ tikrųjų lietuvių tauta neturi jokio balso ir su malonumu prisimena (ne Stalino) laikus, kada mes dar buvome laikomi žmonėmis. Nejaugi belieka laukti Dievo bausmės, nors Landsbergis ir Grybauskaitė jau nusipelnė rumunų ČiauÅ¡eskų likimo už visus savo darbus!!
Sužinome, kad Europos parlamente nusikaltėlių dinastijos tęsėjas G. Landsbergis suorganizavo Ukrainai 1,5 milijoną eurų pagalbos? Kadangi jis atstovauja Lietuvaį, tai keista, nejaugi nežino, kad Lietuva yra skurdžiausia Europos sąjungos valstybė ir jai reikia dar didesnės pagalbos? Jeigu Europos Sąjunga suteikė pagalba Ukrainai tai prie ko čia G. Landsbergis ? Greičiausiai ir šitas Landsbergis bus daromas „geruoju4^ kaip ir senasis Landsbergis buvo padarytas nepriklausomybės „simboliu14. Juk KGB dar gyvuoja ir dar ilgai gyvuos. Šitas KGB jau tapo lietuviškas ir visiškai nesiskiria nuo tarybinio.
Tai ką daryti Lietuvos nelaimingiems piliečiams? Išrinktas seimas atstovauja velniai žino kam! Gerai, kad nors nubalsavo prieš Landsbergio saugojimą iki gyvenimo pabaigos. Konservatorių ir raudonosios įžūlumas neturi ribų!! Kadangi Vyt. Landsbergis nenori atgailauti prieš tautą už visas niekšybes ir melą, tai tauta perspėja anūką, kad jam tikrai reikės atsakyti už visas senelio padarytas išdavystes ir matys save ministru pirmininku kaip mato savo ausis be veidrodžio.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/2657/53/d,detalus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats