Kodėl p. Dalia Grybauskaitė negali būti renkama Lietuvos Respublikos Prezidente?

May 8, 2014
By HRL

Grupės mokslininkų vardu
Ksaveras Purvinskas Akad. habil. dr. prof.

Kaip žinia, Valstybės valdžią demokratinėje Lietuvos Respublikoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Seimas yra įstatymų leidimo ir svarbiausias renkamas tautos atstovavimo organas, o taip pat ir aukščiausias valstybės valdžios vykdymo organas. Respublikos Prezidentas Konstitucijos apibrėžtą valdžią, su viršenybės teise, vykdo tik kartu su Vyriausybės apibrėžta valdžia. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Taigi matome, kad šalies Prezidentas kartu su Vyriausybe, yra aukščiausias valdžios vykdomasis organas (įrankis, priemonė), nuo kurio efektyvios veiklos labai daug priklauso žmonių gerovė ir visų vykdomosios valdžios įstaigų efektyvus darbas bei sąžiningas tarnavimas žmonėms. Todėl ir kiekvieni šalies Prezidento rinkimai yra susiję su naujais žmonių lūkesčiais ir viltimis.
Dabartinė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė 2009-07-12 Seime prisiekė tautai būti ištikima ir visomis protinėmis bei fizinėmis išgalėmis tarnauti Lietuvos žmonių gerovei. Šio straipsnio autorius 2009-07-04 „Laisvame laikraštyje“ viešai paskelbė analitinę medžiagą, kuri įgalino tvirtinti, kad tuomet naujai išrinkta Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė turi pakankamas fizines ir protines galias būti valstybės vadove, visur ir visada deramai atstovauti Lietuvos valstybei ir įgyvendinti visa tai, kas pavesta Konstitucijos ir Seimo priimtų įstatymų. Šioje analitinėje medžiagoje buvo išnagrinėta ir Dalios Grybauskaitės asmenybė, jos praeityje nudirbti darbai, o taip pat ir visa tai, ką ji savo protu žinojo, ką mokėjo ir ką galėjo padaryti.
Tačiau prezidentė Dalia Grybauskaitė netinkamai vykdė duotą priesaiką tarnauti Lietuvos žmonių gerovei, nevykdė jai Konstitucijos 5 str. nuostatomis suteiktas valdžios galias ir pareigas bei tuo pačiu nepateisino nei žmonių lūkesčių, nei jų vilčių.
1. Dalia Grybauskaitė 1983 metais tuomečiame Leningrado A.Ždanovo universitete baigusi politinės ekonomijos (komunizmo kūrimo ekonomikos teorinius pagrindus) studijas ir 1988 metais Maskvoje sėkmingai apsigynusi sovietinės ekonomikos kandidato (dabar daktaro) mokslinį laipsnį, iškart tapo Vilniaus aukštosios partinės mokyklos (vadovaujančių Komunistų partijos partinių kadrų ruošimo kalvės) dėstytoja, o Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio kovų už Lietuvos Nepriklausomybę metu, kartu su Kremliaus vietininku prof. Burokevičiumi, sėdėjo ant KPSS platformos ir laukė “Lietuvos nepriklausomybės stebuklo“.
2009 metais paskelbus Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus, Dalia Grybauskaitė, iškart tapo sovietinės valdžios ir KGB numylėtinio, buvusio marksisto-leniniečio ir komunizmo puoselėtojo, Konservatorių patriarcho prof. Vytauto Landsbergio pasiūlyta kandidate į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

Laimėjusi rinkimus, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, iškart tapo Vytauto Landsbergio ir kitų Konservatorių partijos vedlių „kišenine prezidente“ ir net visus penkerius prezidentavimo metus uoliai vykdė jų sprendimus ar įpareigojimus. Už padarytas nuodėmes net Dievo malonės Sakramentą Vilniaus arkikatedroje, ji priiminėdavo tik kartu su Vytautu Landsbergiu.
2. Kaip žinia, 2008 m. gruodžio mėn. pabaigoje, per Konservatorių valdžios įvykdytą naktinę mokesčių reformą, buvo nacionalizuota ir nemaža dalis (apie 1 milijardą litų) pensininkams mokamų pensijų. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kaip ekonomikos mokslų žinovė, gerai suvokė, kad „Pensija yra reguliariai mokamos, nuosavybės teise uždirbtų algų, darbo užmokesčio, autorinių honorarų ir kitų pajamų dalies (pagal šlies ekonomikos išsivystymo lygį) įmokomis į Sodros biudžetą įneštos piniginės lėšos, kurios per įstatymo nustatytą dirbtą laiką (metais) yra skirtos mokėti atidirbusiems žmonėms (pensininkams). Šią pensininkų uždirbtą nuosavybę saugo Konstitucijos 23 str. nuostatos: „Nuosavybė neliečiama, nuosavybės teisę saugo įstatymai, nuosavybė gali būti paimama (ne nacionalizuojama) tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama“.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vykdydama minėtą Konservatorių Seimo priimtą įstatymą, kuriuo buvo nacionalizuotos minėtos pensininkų pensijos, šiurkščiai pažeidė ir Konstitucijos 23 str. nuostatas. Tuo pačiu visų nuskurdintų pensininkų buvo šiurkščiai pažeistos ir jų žmogaus teisės.
2012-02-06 Konstitucinis Teismas priėmė antikonstitucinį nutarimą, kad „Sumažintos senatvės pensijos, o 1995-2002 metais dirbusiems pensininkams neišmokėtų pensijų dalies išmokėjimas nukeltas iš 2010 į 2012 metus, neprieštarauja ir neprieštaravo Konstitucijai“.
Beveik milijonas pensininkų ir įvairių pašalpininkų bei visi sąžiningi mokesčių mokėtojai dar tikėjo, kad Dievo apvaizdas apšvies Prezidentės komunistinį protą ir neleis valdininkams bei teisėjams atsistatinėti, dėl krizės, sumažintas algas ir prie jų pridėtus visokius priedus tol, kol Vyriausybė negrąžins pensininkams jų nacionalizuotas pensijas. Deja, prezidentė buvo kurčia pensininkų šauksmui. Valdininkai ir teisėjai, o taip pat ir pati Prezidentūra jau susigrąžino sumažintas algas ir prie jų pridėtus visokius priedus. Tuo tarpu pensininkai yra mulkinami tik neva ieškomais nežinia kur padėtais pinigais, ir tik juos suradus, bus sugrąžintos ir jų nacionalizuotos pensijos. Tačiau dar iki šiol ieškomų pinigų slaptavietė nėra nustatyta. Galimai ji greitai nebus ir surasta, nes šių pinigų slaptavietės suradimu nėra suinteresuota ir pati prezidentė.
3. Dabar Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo yra nustatyta, kad pajamų mokesčio objektas yra ir „Sodros“ skiriamos bei mokamos ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos. Pajamų mokestį (15 proc. dydžio tarifas) iš šių pašalpų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą sumoka „Sodros“ teritoriniai skyriai.
Šios Gyventojų pajamų mokesčių įstatymo nuostatos šiurkščiai pažeidžia Konstitucijos 52 straipsnyje įvardintą nuostatą: „Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, motinystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais“.
Taigi matome, kad „Sodros“ yra skiriamos ir mokamos ne pašalpos, o ligos, motinystės ir tėvystės socialinė parama, kuri jokiais mokesčiais nėra ir negali būti apmokestinama. Deja, prezidentė Dalia Grybauskaitė sankcionavo bei vykdė ir šiuos konservatorių naktines mokesčių reformos antikonstitucinius mokesčius.
4. Didelę žalą šalies ekonomikai ir žmonėms padarė ir daro klaninė teismų savivalda, kurią įteisino 1994-05-31 Seimo priimtas Teismų įstatymas Nr. 480. Šia savivalda Teismai de fakto izoliavosi nuo teisingumo vykdymo.
Kaip žinia, kiekviename įstatyme yra numatyta ir atsakomybė už jo norminių nuostatų pažeidimus, o taip pat ir atitinkamos sankcijos. Deja, dabartiniame LR Teismų įstatyme, o taip pat ir LR teisėjų etikos kodekse nėra nė vienos nuostatos, kuri nustatytų kokias nors sankcijas už labiausiai teisėjo vardą žeminantį elgesį, šiurkščiai nagrinėjamose bylose pažeidžiant konkrečius teisės aktus ir tuo pačiu priimant neskundžiamus neteisėtus sprendimus ar nutartis, net ne „Lietuvos Respublikos vardu“ (Konstitucijos 109 str.), o nežinia kieno vardu.
Savo ruožtu prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai yra pareiškusi: „Apylinkės teismus jau patvarkėme. Aukščiausiąjį teismą sutvarkysiu tada, kai būsiu perrinkta prezidente. Jie gi ten, tame teisme, su rusiškais diplomais sėdi. Ir prokuratūrą sutvarkysiu“ (Lietuvos rytas, 2014-03-19, psl.2).
Tai protu nesuvokiamas prezidentės Dalios Grybauskaitės psichinis elgesys, siekiant tobulinti ir gerinti teismų darbą. Jeigu teismų blogą darbą ji mato tik rusiškuose diplomuose (kurių Lietuvoje jau 23 metus niekas neturi, nes visi nostrifikuoti), tai ji su savo 1983 metais Leningrado A.Ždanovo universitete įgytu aukštojo mokslo sovietinės politinės ekonomijos diplomu ir 1988 metais Maskvoje apsigintos sovietinės ekonomikos mokslų kandidato mokslinio laipsnio diplomu tikrai nepagerins nei teismų darbo nei ir prokuratūros darbo. Su šiais savo rusiškais diplomais ji taip patvarkė apylinkių teismus, kad net apie 80 proc. Lietuvos žmonių jau nebepasitiki teismais. Dabar žmonėms tebelieka laukti kada Dalia Grybauskaitė bus perrinkta prezidente ir kada sutvarkys Aukščiausiąjį teismą? Tik nežinia, ar Dalia Grybauskaitė bus perrinkta prezidente ir ar su savo rusiškais diplomais ir proto išsivystimo lygiu, iš tikrųjų, pajėgs sutvarkyti Aukščiausiąjį teismą?
Be to, žinotina, kad visų teismų darbo tobulinimas ir gerinimas yra galimas tik tobulinant ir gerinant Baudžiamojo proceso ir Civilinio proceso kodeksus, atsisakant juose daug nereikalingų ir net žalingų teisingumui procesinių veiksmų, o taip pat gerinant ir teismų darbo organizavimą bei savivaldą.
5. Žurnalistas Audrius Bačiulis (ir prezidentė Dalia Grybauskaitė) savo protu nustatė: „ Rusijos agresija prieÅ¡ Ukrainą nuplėšė kaukes nuo tų mÅ«sų Å¡alies politikų, kurie, vienu ar kitu bÅ«du atstovaudami Kremliaus interesams, yra Rusijos penktoji kolona Lietuvoje… Galime tik džiaugtis, kad Jungtinės Valstijos neiÅ¡girdo raminančių J.Oleko Å¡nekų ir prezidentės D.Grybauskaitės praÅ¡ymu skubiai atsiuntė papildomų karo lėktuvų Baltijos Å¡alių oro erdvei ginti. Dieve saugok Ameriką, nes ji saugo Lietuvą. Tokia rÅ«sti karo meto tikrovė“ („Veidas“, 2014-03-11, psl.7).
Taigi dabar ir panagrinėkime, ar prezidentė Dalia Grybauskaitė su Audriumi Bačiuliu, iš tikrųjų, nustatė, kad Seime ir Vyriausybėje yra daug asmenų, kurie dirba ardomąjįi darbą prieš Lietuvą, kenkdami iš vidaus, padeda Rusijai ir kitiems išorės priešams, o taip pat, ar Dievas turi saugoti Ameriką, kuri niekada nuo priešų negynė Lietuvą ir jos niekada nesaugojo?
Kaip žinia, įsigalėjus fašistinei Vokietijai ir prasidėjus Europoje įtakos sferų dalyboms, A.Hitleris (Vokietija) 1939 metais Lietuvą atidavė gruzinui J.Džiugašviliui – Stalinui (Sovietų sąjungai, o ne Rusijai), pagal pasirašytą Molotovo-Rybentropo paktą. Pralaimėjus A.Hitleriui karą, V.Čerčelis (Jungtinė Karalystė) ir F.Ruzveltas (Jungtinės valstijos) Lietuvą 1945 metais, be jokio priešinimosi vėl atidavė gruzinui J.Džiugašviliui-Stalinui (Sovietų Sąjungai, o ne Rusijai).
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir valstybingumą, Rusija iškart pripažino Lietuvos suverinitetą ir 1991-11-29 pasirašė „Rusijos ir Lietuvos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartį“, kuri be jokių trikdžių galioja iki šiol. Jungtinės valstijos buvo tik 37-oji pasaulio valstybė, kuri pripažino Lietuvos suverinitetą.
Be to, pažymėtina, kad Jungtinės Valstijos niekada nebuvo Lietuvos kokia nors strateginė partnerė, o tik darbo rinka, ieškantiems darbo ir duonos Lietuvos emigrantams. Ameriką taip pat negalima laikyti kokia nors Lietuvos strategine partnere ir dėl to, kad jos Valstybės sekretorė mūsų Premjerui pareiškė pasitenkinimą, jog Lietuvoje aukštus valdžios postus užima moterys.
Taip pat prisimintini ir istoriniai faktai. Kai 1939 m. A.Hitleris siūlė Lietuvai pulti Lenkiją ir atsiimti lenkų okupuotą Vilnių, tai šio pasiūlymo tuometinis prezidentas A.Smetona nepriėmė ir ištikimai laikėsi 1938 metais pasirašytos Suvalkų sutarties sąlygų, nors ją pasirašė po įžūlaus lenkų ultimatumo. Gi Lenkija šią Suvalkų sutartį paniekino vos praėjus keletai dienų po jos pasirašymo. Tačiau tuo metu, dėl Lietuvai grėsusio suvereniteto praradimo, Jungtinės Valstijos nepareiškė net jokios moralinės paramos, jau nekalbant apie kokią nors karinę pagalbą. Vokietijai 1939 metais okupavus Lenkiją, Lietuva priglaudė visus Lenkijos karius, spėjusius pasitraukti nuo hitlerininkų susidorojimo.
6. Kaip žinia, 2008 metais per NATO narių suvažiavimą Bukarešte, jos vadovas A.F.Rasmussenas pareiškė: „Mes jau seniai priėmėme sprendimą, kad Ukraina ir Gruzija taps NATO narėmis“. Tuo metu ekspertų grupė, vadovaujama buvusios Jungtinių valstijų sekretorės Madlenos Olbrait, rengė naują NATO plėtros koncepciją. Iki kokių geografinių tolių turėjo nusidriekti NATO saugumo interesų zona – dar iki šiol laikoma paslaptyje.
Kaip NATO savo saugumo interesų zoną nudriekė į Ukrainos tolius, gana objektyviai ir plačiai aprašė vienas žymiausių Rytų Europos ir Rusijos ekspertų, Jungtinių valstijų analitinio centro „Jamestown Founations“ atstovas Vladimiras Socoras (Veidas, 2014-03-11, psl. 22-24): „Maidanas dar nesibaigė. Dalis Å¡ių kovinių bÅ«rių vis dar bazuojasi Maidane, kita dalis laksto po Kijevą ir Vakarų Ukrainos miestus su lazdomis. Dalis atskilusių nuvyko į pietinius ir rytinius Ukrainos miestus. Tai destabilizuoja padėtį: dėvėdami kaukes ir bÅ«dami ginkluoti vėzdais, jie sukÅ«rė labai neigiamą įspÅ«dį apie protestuojančius Å¡ių regionų gyventojams… Maidano protestų metu nemaža dalis policijos ir armijos pastatų, ypač vakarų ir centrinėje Å¡alies dalyje, buvo užimti Maidano kovotojų. Dalis jų buvo tiesiog kriminaliniai nusikaltėliai. IÅ¡ ten dingo nemažai ginklų, kurių nerandama iki Å¡iol“.
Taigi matome, kad ne Rusijos agresija prieš Ukrainą nuplėšė kaukes nuo tų mūsų šalies rusofobinių politikų, kurie, faktiškai atstovaudami Rusijos interesams, yra Lietuvoje veikianti penktoji kolona.
Tokiu būdu ir prezidentės Dalios Grybauskaitės isteriniai pareiškimai dėl menamų grėsmių Lietuvai ir įvairių griežtų sankcijų taikymo kaimyninei Rusijai, yra kartu ir šiurkštūs 1991-11-29 pasirašytos „Rusijos ir Lietuvos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutarties“ pažeidimai, o taip pat ir 1992-06-08 priimto Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto nuostatų šiurkštūs pažeidimai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė visus kaimyninei Rusijai isterinius kaltinimus pirmiausia, privalėjo apsvarstyti ir išdiskutuoti šalies Nacionalinio saugumo taryboje ir Seime, ir tik gavusi atitinkamą mandatą, tik tuomet diplomatine (o ne turgaus prekeivių) kalba reikšti Rusijai kaltinimus. Kokių tikslų siekė prezidentė šiurkščiai kišdamasi į Rusijos-Ukrainos konfliktą, gali atsakyti tik jos globėjai – konservatoriai su patriarchu priešakyje?
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pirmiausia privalėjo ne uždarinėti Rusijos informacinius kanalus, kurie gana objektyviai per televiziją paviešindavo NATO saugumo tolius Ukrainoje, o privalėjo uždaryti tuos Lietuvos žiniasklaidos informacinius kanalus, kurie, viso pasaulio žmonių akivaizdoje, tiesiog šmeižė Lietuvos garbę tokiais necenzūriniais ir nenusipelniusiais epitetais Rusijos atžvilgiu:
1. „Karas Ukrainoje atskleidė laibai liūdną vaizdą: Vyriausybėje ir Seime geriausiu atveju dominuoja prorusiški bailai, blogiausiu – penktosios kolonos atstovai“.
2. „Rusija apžiojo Krymą, bet praryti dar nedrįsta“.
3. „Rusija nėra valstybė – ji tik teritorijų ištroškęs imperinis žvėris“.
4. „Ar toli eis Rusijos žvėris ir kas jį gali sustabdyti“.
5. „V.Putinas – tai Rusijos imperijos Hitleris“.
6. „Užpuolusi Ukrainą ir okupavusi Krymą, Rusija atvirai grasina Lietuvai ir Lenkijai“ (kur yra nors vienas faktas?).
7. 1992-06-08 priimtame Lietuvos Respublikos Konstituciniame akte nustatyta: „Puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje“.
Dalia Grybauskaitė, tapusi šalies prezidente, nuo pat prezidentavimo pradžios, slėpdama savo sėdėjimą ant Sovietinio Kremliaus vietininko prof. Burokevičiaus KPSS platformos, po rusofobijos skraiste, sąmoningai nevykdė šios Konstitucinio akto nuostatos ir tuo pačiu šiurkščiai pažeidė 1999-11-29 pasirašytos „Rusijos ir Lietuvos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutarties“ nuostatas. Prisidengdama įvairiomis menamomis Rusijos grėsmėmis, Dalia Grybauskaitė, kartu su konservatorių rusofobiniais penktos kolonos „politikais“, tiesiog draskė ir dabar drasko į šipulius visus tuos objektyviai mąstančius politikus ir visuomenės veikėjus, kurie ėmėsi iniciatyvos ir dėjo visas pastangas atkurti realius gerus bei vertybinius tarpvalstybinius santykius su kaimyninėmis šalimis, anksčiau buvusiomis SSRS sudėtyje, tai yra su Rusija, Baltarusija ir Lenkija. Būtinybė palaikyti ir puoselėti gerus kaimyninius tarpvalstybinius santykius su Rusija, Baltarusija ir Lenkija buvo svarbi dar ir dėl to, kad ši kaimynystė Lietuvai yra duota Dievo valia ir nepriklauso nei nuo Rytų, nei ir nuo Vakarų politikų valios.
Prisimintinas istorinis faktas: kuomet Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio delegacija derino Lietuvos teritorijos ribų klausimus su kaimynės Lenkijos „Solidarumo“ vadovais, tai dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto prijungimo ar neprijungimo prie Lenkijos buvo taip susitarta: „Kaimynai yra nedalijami, nejungiami ar kitaip negali būti ardomi, nes jie yra Dievo valios dariniai ir išraiška“. Kaimyninė Lenkija griežtai laikėsi ir dabar laikosi šios jų pačių pasiūlytos ir priimtos nuostatos, nors Lietuvos pusė daug šių susitarimų nevykdė ir dabar nevykdo.
8. Prezidentės Dalios Grybauskaitės stalininio Kremliaus gruzinofobinis politinis elgesys ypač ryÅ¡kiai atsiskleidė, kuomet ji garsiai pareiÅ¡kė, kad „Darbo partijos ir Seimo pirmininkė L.Graužinienė, Å¡ios partijos iÅ¡keltas kandidatas į prezidentus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Paulauskas ir apskritai visa „darbiečių“ virÅ¡Å«nėlė yra Kremliaus įtakos agentai… Ji nenori matyti Kremliaus galimai įtakojamų žmonių tokiuose posėdžiuose, kur svarstomi Lietuvos ir NATO saugumo klausimai“. O jos „kiÅ¡eninis“ Valstybės saugumo departamento vadovas vieÅ¡ai per televiziją dar iÅ¡poÅ¡kino, kad kiekvienas Lietuvos pilietis, vykstantis į Rusiją, jau savaime yra Rusijos Å¡nipas ir dėl to jis savaime yra pavojingas Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Tai sveiku protu nesuvokiamas prezidentės Dalios Grybauskaitės neleistinas šiurkštus politinis akibrokštas ne tik Darbo partijai, bet ir visai Lietuvos valstybei. Jeigu prezidentė savo „žinias“ apie „darbiečių“ vadovų ir Kremliaus sąsajas grindė kokia nors ypač slapta ir teisinga informacija, tai šis jos akibrokštas tiesiog reikštų savų „šnipų Rusijoje“ paviešinimą viso pasaulio žmonėms, kaip tai padarė amerikiečių šnipas Sneudenas.
Taigi matome, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė ne tik nevykdė 1992-06-08 priimto Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto nuostatas „Puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje“, bet šiuos abipusiškai galimus naudingus konstitucinius ryšius net panaudojo kaimyninės Rusijos necenzūriniam šmeižtui. Pavyzdžiui, užsienio žiniasklaidai prezidentė Dalia Grybauskaitė Rusijos Prezidentą Vladimirą Putiną, kuriuo pasitiki apie 81,0 proc. Rusijos piliečių, palygino net su tironu gruzinu J.Džiugašviliu-Stalinu, o taip pat dar paviešino ir savo „paslaptį“, kad Rusija puls ne tik Moldovą, bet pakeliui puls ir Baltijos šalis, ir net Lenkiją.
Kai šitokiais isteriniais psichiniais išprotavimais švaistosi valstybės vairininkė, nenuostabu yra, kad dėl to ir visoje tarptautinėje arenoje yra kompromituojama ir visa Lietuvos valstybė.
9. Prezidentė Dalia Grybauskaitė iš pradžių gana nedviprasmiškai pritarė nuostatai parduoti užsieniečiams žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemes, o vėliau ji jau neva pritarė ir Referendumui dėl šios žemės nepardavimo užsieniečiams. Šis Prezidentės dvilypumas yra ne kas kita, kaip triukas prezidento rinkimuose apgauti žemdirbius, nors ji vykdys tik valdžios pasirašytą Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį.
Kaip žinia, Lietuvos Referendumas dėl stojimo į ES vyko 2003 metais gegužės 10-11 dienomis. Už stojimą į ES pasirašė tik 57,71 proc. visų šalies piliečių. Pagal šią balsavusių piliečių mažumą, 2003-09-16 Seimas neturėjo jokių įgaliojimų ir teisių ratifikuoti Lietuvos stojimo į ES pasirašytą sutartį. Tačiau pagal lietuviškos demokratijos grimasas, Lietuvos Vyriausybė Lietuvos stojimo į ES sutartį jau buvo pasirašiusi 2003-04-16, tai yra net jokių referendumų.
Be to, žinotina, kad Konstitucijos 10 str. yra nustatyta: „Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama“. Todėl bet kokios žemės pardavimas užsieniečiams, kartu yra ir Lietuvos teritorijos pardavimas užsieniečiams. Tai taip pat kartu yra ir valstybės sienos pakeitimas, kuris gali būti keičiamas tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.
Užsienio šalių praktikoje yra atvejų, kai tam tikriems tikslams yra parduodama valstybės teritorija. Pavyzdžiui, Danijos sostinės Kopenhagos kapinėse yra parduota valstybės teritorija (0,25 ha), skirta per Antrąjį pasaulinį karą vokiečių žuvusių karių palaikų kapams įrengti. Yra net toks užrašas „Vokietijos teritorija“.
Taigi jeigu Dalia Grybauskaitė bus perrinkta šalies Prezidente, tai ji dės visas pastangas, kad žemės ūkio paskirties žemė ir miškų ūkio paskirties žemė, kartu su valstybės teritorija, būtų parduodama užsieniečiams. Kaip ir iki šiol, ji uoliai vykdys Briuselio reikalavimus ir nesiskaitys su Lietuvos žmonių interesais.
10. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kaip šalies vyriausiasis kariuomenės vadas, yra pareiškusi: „Šįkart Lietuva, skirtingai nei daugiau kaip prieš 70 metų, pasitiks priešą ugnimi“.
Tai neatsakingas ir net labai žalingas Lietuvos Respublikos saugumui prezidentės neapgalvotas pareiškimas, kuris kelia didelę grėsmę ir Lietuvos valstybės suverinitetui. Tai įsitikiname palyginę Dalios Grybauskaitės karinę ugnį su Rusijos karine ugnimi.
Jeigu Valstybės saugumo departamento vadovas teisingai suskaičiavo, tai dabar Rusijos kariuomenė turi tokią ginkluotę: 1) šarvuotos technikos (tankų) – 15500, 2) karo lėktuvų – 3082, 3) sraigtasparnių – 973, 4) karo laivų – 352, 5) artilerijos sistemų – 4625 ir 6) karių – 845000 (rezervas – 2485000) karo prievolininkų. Branduolinę ginkluotę Valstybės saugumo departamento vadovas nesuskaičiavo.
Kokią karinę ugnį turi prezidentė Dalia Grybauskaitė, Valstybės saugumo departamento vadovas neatskleidė, tačiau matėme, kad vienu tanku mokinasi kariauti Vilniaus meras Artūras Zuokas, važinėdamas po Gedimino prospektą, kitą tanką, savo gynybai yra rezervavusi vyriausioji šalies kariuomenės vadė.
Pažymėtina, kad dabar Lietuva yra NATO narė ir šaliai nekelia jokios karinės grėsmės nei iš Rytų, nei iš Vakarų, nei ir iš Pietų. Kaip išdėstyti karo teritorinę ginkluotę, sprendžia NATO karinė doktrina, strategai ir jos vadovybė, o ne prezidentės Dalios Grybauskaitės isteriniai šūkavimai. Pagirtina, kad prezidentė „išsikovojo“ Šiaulių oro policijos sustiprinimą papildomais naikintuvais. Tai pasipelnys tiek Šiaulių miesto restoranai, tiek ir naktiniai barai, o taip pat papildomai atsiras ir daugiau darbo vietų Šiaulių miesto prostitutėms. Dar padaugės darbo ir policijai, saugant ir ginant neblaivius natiečius nuo Šiaulių miesto chuliganų galimų įvairių išpuolių.
Taigi esant tokiai tvirtai Lietuvos suveriniteto saugumo garantijai – NATO, dabar krašto apsaugai ir gynybai kasmet nereikėtų skirti daugiau kaip 1,0 proc. BVP lėšų, ir reikėtų atmesti bet kokius visus rusofobinių ekstremistinių politikierių (Kremliaus talkininkų) reikalavimus.
Beprasmis ginklavimasis ir tuo pačiu beprasmis mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas NATO narę – Graikiją jau buvo privedęs net prie visiško valstybės bankroto ribos.
Kaip žinoma, Graikija karo reikalams kasmet skirdavo po 6-7 proc. BVP lėšų, tai yra net po 25-30 proc. valstybės biudžeto lėšų. O tarpukario Lietuvos Smetoninės valdžios kasmet skirti po 25-30 proc. valstybės biudžeto pinigai krašto apsaugai taip apsaugojo šalį nuo išorės grėsmių, kad 1940 metais „gerai apginkluota, apmokyta karo meno ir išpuošta bei išpuoselėta“ kariuomenė, iškart gruzino J.Džiugašvilio buvo internuota ir sunaikinta, neiššaunant nė vieno šūvio. Tuomet prieškario Lietuvos kariuomenė buvo apginkluota tokia „šarvuota technika“, kurią iš J.Džiugašvilio-Stalino pirko ir tiekė L.Berijos ypač vertingas KGB agentas Kaune Jakovas Slavinas-Rabinovičius, su kuriuo, šeimomis, labai artimai bičiuliavosi ir dabartinio konservatorių patriarcho tėvas Vytautas Žemkalnis.
11. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2014 m. vasario mėnesį, lankydamasi Pietų Korėjoje, pastatyto Lietuvai suskystintų gamtinių dujų laivo inauguracijos ceremonijoje, pareiÅ¡kė: „Pradėjus veikti Klaipėdos terminalui galėsime dujas importuoti iÅ¡ viso pasaulio už konkurencingą rinkos kainą. Å iuo metu neturint dujų tiekimo alternatyvos, Lietuva už gamtines dujas moka „Gazprom“ primestą politinę kainą – apie 30 proc. daugiau nei kitos Europos Sąjungos Å¡alys… Tai bus ne tik teisingos kainos mÅ«sų žmonėms, tai bus ekonomiÅ¡kai stipresnė bei konkurencingesnė ir Lietuva“.
Kokios bus teisingos kainos mÅ«sų žmonėms ir kokia bus stipresnė bei konkurencingesnė Lietuva, papasakojo AB „Klaipėdos naftos“ vadovas Rokas Masiulis: „…Laivas gali pakeisti Å¡alies energetikos ateitį, o jo realus poveikis bus toks pat įspÅ«dingas, kaip ir jo pati iÅ¡vaizda: laivo ilgis 294 m., plotis – 46 m., aukÅ¡tis – 47 m., greitis – 18 mazgų. Statybai sunaudota 25,0 tÅ«kst. tonų plieno, talpa – 170,0 tÅ«kst. kub. m. Laivo statybos procese dalyvavo keli tÅ«kstančiai žmonių“ („Savaitė“, 2014-02-26, psl.5).
Šie prezidentės Dalios Grybauskaitė ir „Klaipėdos nafta“ įmonės vadovo Roko Masiulio pagyrūniški pareiškimai yra dar kartą nuskurdintų Lietuvos žmonių įžūli vieša apgaulė, siekiant pateisinti avantiūristinius politinius sprendimus, kurie Lietuvą neva padarys nepriklausomą nuo Rusijos „Gazprom“ tiekiamų gamtinių dujų. Tai taip pat kartu yra ir sveiku protu nesuvokiamas aukščiausio rango pareigūnų ne tik politinis, bet ir ekonominis neraštingumas.
Kaip minėta, prezidentė dujas importuos „iš viso pasaulio“. Tačiau, kaip žinome, prezidentė, kiek dujų į arabų Katarą nusivežė, tiek atgal į namus ir parsivežė. Katariečiai prezidentei kelionei neįdėjo net mažo dujų balionėlio, nes ir jiems patiems dujos, kaip prekė, gana brangiai kainuoja. Prezidentė taip pat neatskleidė, kaip su 25,0 tūkst. tonų svorio plienu padarys žmonėms teisingas dujų kainas ir kokiu būdu šis plienas Lietuvą padarys ekonomiškai stipresne bei konkurencingesne? Kodėl prezidentė neatskleidė savo paslaptį, iš kur, iš tikrųjų, bus perkamos gamtinės dujos ir kokia bus jų kaina bei savikaina. Kaip galima buvo pradėti statyti milijardus litų vertės ekonominį objektą, nežinant nei žaliavų (ar prekių) tiekėjų, nei jų kainos, nei ir visų kitų būtinų žinoti sąlygų. Prezidentės teiginys, kad jau dabar suskystintų gamtinių dujų terminalas turi įtakos deryboms su „Gazpromu“, yra ne kas kita, kaip žmonių apgaulės mitas.
Mūsų preliminarūs skaičiavimai rodo, kad priimant dėmesin visas būtinas investicijas, Klaipėdoje pastatyto suskystintų gamtinių dujų terminalo tiekiamos žmonėms gamtinės dujos bus net brangesnės, nei „Gazprom“ tiekiamos politinės dujos. Dar šis gamtinių dujų terminalas nėra pastatytas, o už šias nepatiektas dujas žmonės jau moka energetikams pagal jų išrašytų mokėjimo sąskaitų nustatytus tarifus.
Kad suskystintų gamtinių dujų kainos žmonėms (ir ūkinės veiklai) ženkliai sumažėtų, reikėtų, visų pirma, kaimyninę Rusija ir jos „Gazprom“ nelaikyti prigimtiniu priešu ir tuo pačiu neregzti visokias intrigas prieš jos vadovus. Taip pat reikėtų „pasisemti“ patirties, kaip normalizavosi ypač sudėtingi politiniai ir ekonominiai santykiai tarp Prancūzijos ir Vokietijos, o taip pat ir tarp Rusijos ir Vokietijos dėl padarytų A.Hitlerio šioms šalims nusikaltimų. Taip pat žinotina, kad dėl gruzino J.Džiugašvilio ir jo parankinio gruzino L.Berijos KGB smogikų (ne Rusijos ir ne Sovietų sąjungos) nukentėjo net apie 25 milijonai rusų, akimirksniu pabėgusių į užsienį. Reikėtų, kad mūsų politiniai rusofobai, miegodami nesapnuotų atvažiuojančių rusų tankų, o jiems pasitikti neaugintų ir gėlių. Nuo caro laikų Rusija ir jos žmonės buvo ir dabar tebeesi geri ir patikimi Lietuvos valstybės kaimynai. Ši kaimynystė yra duota Dievo valia ir niekas neturi teisės jos pažeidinėti ar kitaip pjudyti.
Taip pat pažymėtina, kad žmonėms elektros energiją neatpigins ir Baltijos jūra nutiestos elektros kabelinės jungtys su Švedija, nes Suomija elektros energiją perka iš Rusijos, kurią vėliau perparduoda Švedijai, o Švedija šias rusiškas „Gazprom“ dujas parduos Lietuvai. Tokiu būdu Rusijos, Suomijos ir Švedijos oligarchai, už parduodamą rusišką elektrą, krausis didžiulius pelnus tik Lietuvos nuskurdintų žmonių sąskaita.
12. 2014-02-03 prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai apsiskelbė, kad ji esą privalo likti valdžioje ir kovoti su tautos išsivaikščiojimu, o taip pat „kad mūsų laisvė ir gerovė nebūtų išvogta ar išmainyta, kad Lietuva neišsivaikščiotų, kad Lietuva taptų sąžiningų žmonių galimybių šalimi“ („Respublika“, 2014-02-04, psl.2).
Tai kiekvieno dviveidžio rusofobinio aukščiausiojo rango „politiko“ visiems žmonėms gerai žinomas rinkiminis triukas. Prisiminkime, kokius prasmingus ir teisingus pažadus buvo davę visi, nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios, buvę šalies vadovai (ir dabartinė prezidentė Dalia Grybauskaitė). O koks rezultatas? Bendrojo vidaus produkto (BVP) rodiklius apskaičiavę palyginamosiomis kainomis ir kitais palyginamaisiais mato vienetais, tai pamatysime, kad per 24 nepriklausomybės metus, žmonių gyvenimo lygis ne tik nepadidėjo ir nepagerėjo, bet jis yra dar net žemesnis nei buvo nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje (1990 metais). Kitaip tariant, dabar dauguma žmonių gyvena net blogiau nei paskutiniais sovietmečio metais. Kad nuo žmonių nuslėpti šią baisią Tiesą, tai nuo 2000 metų Statistikos departamentas BVP jau nebeskaičiuoja palyginamomis kainomis ir sąlygomis. BVP palyginamomis kainomis ir kitomis sąlygomis nebeskaičiuoja ir Eurostatas.
Taigi iš pateiktos analitinės medžiagos įsitikiname, kad p. Dalia Grybauskaitė per penkerius prezidentavimo metus netinkamai vykdė Lietuvos valstybės valdžią, netinkamai atstovavo Lietuvos valstybei, nesiekė gerų kaimyninių santykių, pirmiausia su kaimyninėmis šalimis ir tuo pačiu šiurkščiai pažeidė 1992-06-08 Konstitucinio akto pirmo punkto reikalavimus. Taip pat šiurkščiai pažeidė ir 1991-11-29 pasirašytos „Rusijos ir Lietuvos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutarties“ nuostatas.
Dalia Grybauskaitė nevykdė ir Konstitucijos 5 straipsnio nustatytus reikalavimus: „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė“. Tai reiškia, kad Respublikos Prezidentas valdžią vykdo (viršenybės teise) ne tik pagal Konstitucijos 84 str. nuostatas, bet ir pagal Konstitucijos 94 str. nuostatas. Todėl nesuprantami yra tokie prezidentės arogantiški pareiškimai ir elgesys: „Esu pasirengusi padėti Vyriausybei dirbti tiek, kiek ji nedarys klaidų ir kiek atsakingai elgsis“, „Reikia pradėti dirbti, bet reikia pradėti dirbti atsakingai, klaidų negalime daryti“. „Metiniame pranešime skatinau Vyriausybę pradėti dirbti, rasti bendrą sutarimą, puikiai matydama ir įvertindama objektyvias darbo sąlygas, kuriomis dirba premjeras Algirdas Butkevičius“ („L.rytas, 2013-06-20, psl.3) Ir t.t. Šią Konstitucijos jai suteiktą viršenybę prezidentė panaudojo ne kartu su Vyriausybe spręsti ypač žmonėms reikšmingas problemas, bet viešai demonstruodama šalies vyriausiojo kariuomenės vado išsidirbinėjimus, Vyriausybę pokalbiui priimdama tik jos narių karinėje rikiuotėje.
Antrą kadenciją pasiryžusi Lietuvai padėti prezidentė Dalia Grybauskaitė išrėžė: „Naujas formas įgavę oligarchiniai dariniai skaldo ir dalijasi Lietuvą“. Tuo tarpu prezidentė kiekvienai metais iš valstybės biudžeto leidžia neteisėtai grąžinti oligarchams iki 2,0 milijardų litų PVM. Prezidentė neišgirdo mokslininkų argumentų ir siūlymų kaip reikia užkirsti kelią šiam valstybės biudžeto pinigų įstatyminiam švaistymui, pakeičiant tik kai kurias PVM įstatymo nuostatas. Tačiau prezidentė ir toliau neteisėtai „maitina“ oligarchus valstybės biudžeto lėšomis, o pensininkų nacionalizuotoms pensijoms grąžinti neva nežinia kur ieško pinigų šaltinių?
Negalima palikti užmarštyje ir prezidentės antikonstitucinį elgesį, ginant „Kauno pedofilijos“ organizatorės teisėjos N.Venskienės nusikalstamą veiką, neleidžiant prokurorams ją patraukti teisminėn atsakomybėn. Tik dėl prezidentės netinkamo elgesio, prokurorai negali bėglę N.Venskienę pargabenti iš Čikagos į Lietuvą. Ir t.t
Tokiu būdu pateiktą Dalios Grybauskaitės prezidentavimo rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad ji netinkamai vykdė Konstitucijos apibrėžtą valdžią, savo intrigomis įžeidinėjo Seimą ir Vyriausybę, savo karine psichoze suskaldė į du priešingus politinius lagerius Lietuvos žmones, paniekino Konstitucijos 23 str. įtvirtintas nuostatas: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“. Siekdama kaimyninėje Rusijoje ir kaimyninėje Baltarusijoje įvesti savo sampratos „demokratiją“. Dalia Grybauskaitė padarė labai didelę žalą ir kaimyniniams tarpvalstybiniams santykiams, o tuo pačiu padarė ypač didelę žalą ir šalies ekonomikai bei visiems Lietuvos žmonėms. Jeigu Dalia Grybauskaitė bus išrinkta Lietuvos Respublikos prezidente, tai dar labiau didės žmonių skurdas, įsigalės visuotinis žmonių politinis persekiojimas, neliks „oligarchų“, valdžia nustatys, ką žmonės gali žinoti ir ko neturi žinoti, kokius televizijos kanalus gali žiūrėti ir kokius neturi žiūrėti, kokias radijo laidas gali klausyti ir kokias negali klausytis. Ir t.t.
Taigi dėl minėtų aplinkybių ir faktų p. Dalia Grybauskaitė ir negali būti renkama Lietuvos Respublikos Prezidente.

Grupės mokslininkų vardu Ksaveras Purvinskas
Akad. habil. dr. prof.
2014-04-17

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/1971/53/d,detalus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats